zahlavi.jpg, 131 kB

Historie sboru

V Žamberku byl po vzoru pražského placeného sboru i jiných míst založen Sbor dobrovolných hasičů, na základě prvních českých stanov-Sbor SDH.

Co tomu předcházelo?

Ani Žamberk nebyl ušetřen zkázy způsobené ohněm, a proto jeho občané se snažili vytvářet ochranu proti tomuto živlu.

Staré kroniky zaznamenávají rok 1572, kdy město lehlo téměř celé popelem. Před tím je zaznamenáno k roku 1421 vypálení kláštera. Roku 1643 vyhořelo téměř celé město, včetně zámku, když bylo vypáleno Švédy. Následovaly další kruté požáry, kdy např. roku 1810 shořelo 85 domů, roku 1859 shořela převážné část města, včetně kostela.

1877-3.JPG, 89 kB

Organizace hašení požáru byla závislá na rychtáři města, který řídil záchranné práce. Po městě byly rozmístěny kbelíky na nošení vody, trhací háky, které společně se sekyrami a motykami sloužily k boření sousedních stavení, která ještě nehořela.

V roce 1820 koupil majitel panství baron John Parish čtyřkolovou stříkačku, do které se ještě voda nalévala, ale měla již trubku ke stříkání na hořící objekt. Byl to přerozděl v hašení, ale stále se muselo využívat lidské síly a koňského potahu k dopravě stříkačky. Tehdejší hasební nářadí bylo uloženo v kůlně na dvoře zámeckého areálu vedle pivovaru.

rucni_strikacka_1820_sdh_zamberk.jpg, 69 kB

Důležitým vodním zdrojem byly i kašny, z nichž poslední stojí dosud na Masarykově náměstí.

První písemná zmínka o vodě k hašení je v listině z roku 1508, kdy Jan z Potštejna povoluje "lidem strany žampašské bráti tu vodu, aby ji brali sobě k potřebě z kašny, nebo z té nádoby, do které teče voda z trub".

Zde jsou první zmínky o vodovodu ve městě, jistě v menších rozměrech, než jak jsme zvyklí dnes. Roku 1858 byl zřízen městský vodovod samospádem, potrubím dlouhým 1 100 m, který zásoboval pouze dva výtokové stojany. Tyto zdroje, kromě rybníka, různých studní a řeky, měli tedy členové založeného sboru k dispozici.

D 5. září 1873 se ustavil spolek dobrovolných hasičů v Žamberku. Tomu předcházelo v r. 1869 založení " Živnostenské, tělocvičné, hasičské jednoty", které se však pro různorodost činností rozešlo.

K založení sboru byl sepsán prof. MUDr Reinsbergem "Pamětní spis", který se v archivu sboru uchoval.

Sbor tedy ustaven, začal cvičit členy a prvním velitelem byl p. Václav Kohl. Dne 15.11.1873 vypukl požár v Kyšperku "ke kterému se údy našeho spolku dostavily, za což jim městská rada v Kyšperku ( dnes Letohradu) zaslala uznání".

Vedle vlastní hasičské práce se členstvo s občany zúčastňovalo hasičských plesů, když podle dochované pozvánky, byl první 23.1.1876.

19. srpna 1877 byl na dnešním Masarykově náměstí slavnostně vysvěcen hasičský prapor, který je dosud zachován. V pamětní knize, ve které je výslovně zdůrazněno užívání češtiny při spolkovém životě. K užití zemského znaku, t.j. českého lva v poli, vydalo c.k. místodržitelství souhlas 18. září 1877.

Po vzoru žamberského sboru byly i v okolních městech a vesnicích tehdejšího žamberského okresu zakládány hasičské sbory. To svědčí o růstu národního vědomí v našem národě.

Členové sboru měli stále snahu doplňovat svoji výzbroj a z protokolu z r. 1886 čteme, že spolek měl 4 stříkačky - hydrofon, t.j. vodotlak, (byl vystaven 8.9.2001 při dnech evropské kultury u Městského musea), dále malou dvoukolku, novou čtyřkolku taženou koňmi a starou čtyřkolku z roku 1820. Členů bylo 136 činných a 120 přispívajících. Nejaktivnější byl tehdy učitel František Vorlický - jednatel.

hydrofon.jpg, 94 kB

K župě Pohoří orlického se sídlem v Žamberku, označené pořadovým číslem 7, patřily podle ročenky z roku 1904 požární sbory v počtu 26 míst, což bylo převážná oblast okresu Žamberk.

V r.1895 byl jmenován čestným členem spolku prof.MUDr E. Albert, jehož otec patřil k zakladatelům.

V r. 1902 byl zakoupen mechanický žebřík za 500 zlatých.

mechanicky_zebrik.jpg, 80 kB

V r. 1909 byla vybudována vedle radnice hasičská zbrojnice, která sloužila k uskladnění hasičského náčiní a stříkaček až do roku 1962, kdy byla slavnostně otevřena nová budova, která s různými přístavbami slouží svému účelu dosud.

Hasici20.jpg, 57 kB

V den vyhlášení mobilizace rakousko - uherskem 26.7.1914 muselo opustit rodiny 24 členů a jít do války. Obdobně rukovali naši členové i za mobilizace v září 1938.

V roce 1922 nechal sbor motorizovat stávající čtyřkolovou ruční stříkačku. Dalším důležitým mezníkem byl rok 1928, kdy byl zakoupen automobil Praga a přívěsné čerpadlo. Ten je rovněž zachován. Byla to první automobilová stříkačka a stála 186 500,- Kčs. Elektrická siréna.zakoupená městem v roce 1936 nahradila svolávání hasičů zvonkem umístěným v radniční věži v r. 1815 a sloužila do roku 1986.

praga_1928_sdh_zamberk.jpg, 113 kB


privesne_cerpadlo.jpg, 121 kB

V druhé polovině 30 let min. století se již objevují v zápisech ze schůzí přípravy na uskutečnění protichemických cvičení jako předzvěst útoku nacismu na naší republiku.

Po období 2.sv. války v letech 1939 - 1945 pokračovalo členstvo v hasičské činnosti, která během války byla oslabena. Mnozí členové byli zapojeni do podzemního hnutí a někteří byli odvlečeni na nucené práce do Německa.

V r.1953 byl přijat záměr vybudovat novou požární zbrojnici. Tak se stalo, že v r.1958 byla zahájena brigádnická výstavba, jejíž slavnostní otevření se uskutečnilo v roce 90. výročí založení sboru, t.j. 1963.

Hasici18.jpg, 61 kB

K vlastní hasičské práci patřily i hasičské plesy, soutěže mužů i žen a značná pozornost byla věnována žactvu.

V r.1975 nastoupil do nově tvořeného záchranného požárního sboru velitel Stanislav Dittert

V r.1988 byly vybudovány nové garáže pro moderní techniku.

Hasici32.jpg, 50 kB

Historie sboru byla při příležitosti 100 let od založení, t.j. 1973, připomenuta almanachem, který byl v následujících letech doplňován.

2003 - Oslavy 130.let od založení SDH. K této příležitosti byl vydán Almanach, který je možné zakoupit v hasičském muzeu. Celé oslavy jsou zdokumentovány na videu, které je možno po dohodě vypálit na DVD.

3.3.2007 Veřejné představení nové CAS 24 Renault

renault_bok.JPG, 81 kB

24.5.2008 - Oslavy 135 let založení SDH v Žamberku a okrsková soutěž 26.okrsku.

2011 Zakoupení automobilového žebříku AZ 30 IFA za podpory města Žamberk.

ifa.JPG, 54 kB
2012 - 2013 Prodej DA Avia A31, Nákup DA Peugeot
aviamala.JPG, 54 kBpeu.JPG, 54 kB

25.5.2013 - Oslavy 140 let založení SDH v Žamberku a okrsková soutěž 26.okrsku.

24. 11. 2014 - Zakoupil sbor motorovou stříkačku z roku 1936. Stříkačku budeme společnými silami renovovat.
str1.JPG, 54 kB str2.JPG, 54 kB

V roce 2015 obdržel náš sbor od HZS Pardubického kraje VA, který sloužil do roku 2014 na stanici v Žamberku.
ter.jpg, 54 kB
Copyright © 2014 Sbor dobrovolných hasičů Žamberk 2014, Design by Michal Klátil